תקנון האתר

רכישות דרך האתר: 

רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה. מובהר כי מיזה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כרטיסי אשראי מסוגים שונים.

המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים או חסרים, מיזה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ונקלטו במלואם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו למיזה בשל כך.

בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך שני ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (ללא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 5 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו.

 

אספקת המוצרים: 

מיזה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת השליחויות שתבחר על ידי מיזה ובהתאם לשיקול דעתה.

מיזה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

מיזה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

מועד אספקת המוצרים המצוין באתר, ביחס לכל מוצר, מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות המשמשת את מיזה במועד רכישת המוצר (לא כולל ימי ו'-ש', ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 10:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

מיזה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש או שלא נקלטו במלואם במערכת. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ונקלטו במלואם. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתמש לוודא כי הזין מספר טלפון עדכני וזמין לצורך התקשרות עם חברת השליחויות. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם המשתמש באמצעות מספר הטלפון שמסר תוך זמן סביר או במידה ולא ניתן לבצע את השליחות עקב פגם בהזנת/ קליטת פרטי המשתמש, מיזה לא תהא אחראית לכל עיכוב ו/או אי אספקה שייגרמו בקשר עם כך.

במקרה בו ביקש המשתמש להשאיר את המוצרים אותם רכש באמצעות האתר ליד דלת ביתו או בארון החשמל מיזה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו למוצרים ו/או למשתמש כתוצאה מכך. יודגש כי משתמש המבקש כי המוצרים שרכש באמצעות האתר יושארו ליד הדלת או בארון החשמל כאמור עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מיזה ו/או חברת השילוח בנוגע לאמור, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים או נזק למוצרים.

מיזה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים למיזה מראש, תנקוט מיזה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט להלן.

במידה והמוצר לא סופק ללקוח מסיבה שאינה ידועה ללקוח או למיזה, על הלקוח ליצור קשר עם מיזה באמצעות שליחת מייל או באמצעות טלפון תוך שלושה ימי עסקים מיום ההזמנה.

 

ביטול עסקה: 

ביטול עסקה ע"י המשתמש:

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו

על אף האמור בסעיף קטן 1 ובמידה ובחר הגולש שלא לממש זכויותיו להשיב את המוצר תחת חוק הגנת הצרכן, יהא הגולש רשאי להשיב מוצר שנרכש במסגרת האתר (להלן: “המוצר”) בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים: 

הביטול יתבצע ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר, על ידי משלוח הודעת ביטול בכתב למחלקת קשרי הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני hello@mizze.co.il    וקבלת מספר להחזרה שילווה את המוצר החוזר אל החברה. החזר הפריט יתאפשר ובלבד שהפריט יוחזר במצב חדש, כפי שהיה במועד רכישתו, ובאריזתו המקורית. 

לאחר המועד האמור לעיל לא ניתן לבטל את העסקה. 

למרות האמור לעיל, לא ניתן לבטל רכישת פריטים בהם נעשה שינוי על פי משאלתכם. כולל הזמנות מיוחדות 

ביטול עסקה ע"י מיזה:

מיזה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים: 

 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 

 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו; 

במידה ותקלה טכנית באתר אינה מאפשרת את המכירה באתר. 

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ומיזה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.