תקנון אתר 


HAGAR_1013
mz6010bps_3
מיזה תכשיטים עין זיוון ישראל
HAGAR_1014
HAGAR_1000
Stacks-XO2
anklet5
HAGAR_1011
Wraps3
mz8072_4_1

כללי

א. מיזה הינו אתר אינטרנט המוכר תכשיטים ועבודות יד (להלן:”המוצרים”) בבעלות סאנטריידר נטוורקס בע”מ. המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל באמצעות מכירה מאובטחת באתר.

ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין מיזה. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

ג. רכישת מוצר המוצע למכירה באתר מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

אודות הליך הרכישה

א. על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך הלקוח ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

ב. עם קבלת ההזמנה, ישלח באי מייל אישור קבלת הזמנה ללקוח. מיזה תבצעה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וכי המוצר ישלח.

ג. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע”י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מיזה. הרישום שנרשם במחשבי מיזה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ד. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ה. אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ז. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שרות

הלקוחות של מיזה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה מיזה זכאי לבטל את ההזמנה. חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאי מיזה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אספקה והובלת המוצרים

א. מיזה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. מיזה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. מיזה מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

ג. מיזה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה מיזה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

ה. במקרה של הובלה חריגה יהיה מיזה רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ו. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו מבצע המעצב את ההובלה והאספקה של המוצרים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

ז. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ח. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית מיזה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ט. במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית למיזה. מיזה תחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים וווידוא נכונות התלונה ברישומי מיזה.

י. בעת אספקת המוצר, רשאית מיזה ו/או מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

יא. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למיזה על חשבונו.

שירות לקוחות

א. בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט של המוצר ולמידע על תכונותיו של המוצר ניתן לפנות לשירות פניות הלקוחות בדואר אלקטרוני sales@mizze.co.il או בטלפון 04-6440660. הכתובת למשלוח דואר: תד. 5189 עין זיוון 1242600.

ב. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מיזה בדואר אלקטרוני sales@mizze.co.il

ג. מיזה תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה שהופנתה אליה בקשר לאתר ופעילותו בתוך 72 שעות.

כשרות לשימוש באתר

א. כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
  2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מיזה, רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף במכירות באתר ע”י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
  3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
  4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במיזה- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.
  5. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.

שמירה על סודיות

א. מיזה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מיזה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. מיזה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מיזה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ג. מיזה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.

ביטול עסקה ומכירה

ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר, על ידי משלוח הודעת ביטול בכתב למחלקת קשרי הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני sales@mizze.co.il וקבלת מספר להחזרה שילווה את המוצר החוזר אל החברה. החזר הפריט יתאפשר ובלבד שהפריט יוחזר במצב חדש, כפי שהיה במועד רכישתו, ובאריזתו המקורית.

לאחר המועד האמור לעיל לא ניתן לבטל את העסקה.

למרות האמור לעיל, לא ניתן לבטל רכישת פריטים בהם נעשה שינוי על פי משאלתכם. כולל הזמנות מיוחדות

תנאים נוספים

א. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר ממיזה לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא מיזה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ב. מיזה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט

הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט.